Uverejnené dňa 9. februára 2023

Medzinárodné

rozhovor

Duni & RMe: Dôvera je založená na dlhoročnej spolupráci

Čas čítania: 5 minúty, 22 sekúnd

Skupina Duni sa už mnoho rokov spolieha na know-how spoločnosti RecycleMe. Ako jedného z popredných dodávateľov udržateľných a inovatívnych konceptov pre sektor stolovania a donášky jedla, ovplyvňujú túto spoločnosť mnohé právne zmeny v dôsledku nadobudnutia účinnosti smernice o plastoch na jedno použitie. V rozhovore s výkonnou riaditeľkou spoločnosti RecycleMe Sabrinou Goebel hovorí Erik Lindroth, riaditeľ pre udržateľnosť spoločnosti Duni Group, o hlavných výzvach, ktoré je potrebné prekonať, a o význame témy udržateľnosti v ich vlastnej spoločnosti.

 

Štandardy udržateľnosti spoločnosti Duni Group boli vždy veľmi vysoké. Aké presné ciele ste si stanovili?

EL: Zrýchľujúce sa tempo klimatických zmien, nedostatok zdrojov a strata biodiverzity vyvíjajú tlak na nás všetkých, aby sme konali. Skupina Duni Group sa už mnoho rokov snaží byť lídrom vo vývoji environmentálne prispôsobených jednorazových výrobkov. Výrobky, ktoré ponúkajú maximálnu funkčnosť a dlhodobé riešenia na recykláciu, kompostovanie alebo opätovné použitie. Aktualizovaná stratégia 2030, „Naše desaťročie akcií“ je základom nášho úsilia o udržateľnosť. Jej ambíciou je vrátiť späť viac, ako si zoberieme. Chceme umožniť regeneratívne obchodné modely, ktoré umožnia súčasným aj budúcim generáciám prosperovať sociálne a ekonomicky bez negatívnych vplyvov na životné prostredie.

 

Ako môže RecycleMe podporiť túto stratégiu?

SG: Úlohou spoločností na celom svete je sústrediť sa na svoje výrobky a ich hlavnú činnosť. Našou úlohou v rámci RecycleMe je pomôcť týmto spoločnostiam minimalizovať ich negatívny vplyv na životné prostredie. Robíme to tak, že po prvotnej analýze východiskovej situácie každej spoločnosti vypracujeme koncepcie potenciálov zlepšenia nad rámec tejto východiskovej situácie a taktiež aby sme tieto potenciály spoločne zvýšili – bez ohľadu na ekonomickú efektívnosť. V súlade s tým sme od začiatku veľmi dobre oboznámení s právnou situáciou na predajných trhoch skupiny Duni. Preto sme si boli vedomí výzvy, ktorú predstavuje smernica o jednorazových plastoch (SUP Directive), už v počiatočnom štádiu a mohli sme nášmu partnerovi poskytnúť najlepšie možné poradenstvo o potrebnej konverzii jeho obalových materiálov. Na seminároch určených špeciálne na tento účel sme jasne a stručne predstavili nové požiadavky. Takto sme mohli spoločne odvodiť stratégiu a zodpovedajúcim spôsobom sprevádzať zmeny v portfóliu výrobkov. Neustále tiež monitorujeme relevantné trhy, aby sme mohli rýchlo reagovať na budúci vývoj a realizovať ho spolu s firmou Duni.

 

EL: Keďže pôsobíme na mnohých trhoch, musíme spĺňať aj rôzne legislatívne požiadavky. V spoločnosti RecycleMe sme našli kompetentného partnera na zabezpečenie súladu s predpismi. To znamená, že si môžeme byť istí, že budeme včas informovaní o vnútroštátnych a medzinárodných zmenách, novelách zákonov a podobne. To nám umožňuje včas zvládnuť akékoľvek úpravy a zostať lídrom v našom odvetví.

 

Čo znamená udržateľnosť pre skupinu Duni?

EL: Udržateľnosť pre nás znamená nájsť rovnováhu medzi dneškom a zajtrajškom. Výzvou je, že v koncepcii „trojitého výsledku“, teda ľudí, planéty a zisku, existujú vnútorné konflikty. Musíme tieto konflikty vyvážiť. Všetci by sme mali mať možnosť žiť dnes plnohodnotný život, a to zo sociálneho aj ekonomického hľadiska, bez toho, aby sme ekologicky ohrozili možnosti budúcich generácií. V Duni Group pevne veríme, že napriek výzvam a potenciálnym neúspechom môžeme – a musíme – prispieť k pozitívnej zmene a odolnejšej spoločnosti. V praxi to znamená, že musíme znížiť našu závislosť od fosílnych materiálov, usilovať sa o čistú nulovú budúcnosť a zabezpečiť posilnenie našich schopností v tomto smere.

 

SG: Spolu s našou sesterskou spoločnosťou Reclay sme súčasťou skupiny spoločností RAAN a v rámci našej skupiny spoločností máme viac než dlhoročné odborné znalosti v oblasti životného prostredia a recyklácie. Udržateľnosť a uvedomovanie si dôsledkov nášho konania sú preto jednoducho v našej DNA. Prostredníctvom našej spolupráce s partnermi, ako je skupina Duni, môžeme prispieť k tomu, aby sa obehové hospodárstvo a recyklovateľné obaly dostali do každodenného života spotrebiteľov. Naša vízia sprevádzania a aktívneho formovania zmien v čase, keď mnohí hráči v hodnotovom reťazci prehodnocujú svoje rozhodnutia, nás ako tím spája a poháňa.

 

„Jedného dňa sa zobudíte a nebudete mať čas robiť veci, ktoré ste chceli robiť. Urobte ich teraz.“ To je slávny citát Paola Coelha. Je celkom výstižný, však?

SG: Určite. Musíme myslieť na našu budúcnosť už teraz a pracovať na inováciách, ktoré udržia recyklovateľné materiály v obehu čo najdlhšie, a tak šetriť prírodné zdroje našej planéty. To sa týka všetkých oblastí každodenného života a najmä udržateľného využívania obalov.

 

EL: S tým môžem len súhlasiť. Naše portfólio vysokokvalitných a ekologicky prispôsobených výrobkov, ako sú obrúsky, obrusy a sviečky, ako aj obaly a baliace systémy pre sektor „take-away“, tvorí len časť každodenného života. Ale prechod z plastových obalov na obaly na báze vlákien, vývoj riešení na opätovné použitie a podstatné zníženie vplyvu na klímu sa už začali. Naša spoločnosť potrebuje udržateľnejšie riešenia. Takto sa chceme stať a zostať dôveryhodným lídrom v oblasti udržateľnosti.

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Nextrend uzatvára celý cyklus s RecycleMe

Spoločnosť Nextrend GmbH ako medzinárodný dodávateľ kúpeľňového zariadenia je subjektom, ktorého sa týka množstvo zákonných požiadaviek v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu (RZV). V záujme optimálneho zabezpečenia rozvoja distribúcie produktov Nextrend je nevyhnutné efektívne riadenie monitorovania a spracovania požiadaviek RZV. Spoločnosť má prostredníctvom RecycleMe a Reclay zabezpečenú komplexnú podporu v oblasti recyklácie, nakladania s odpadmi z obalov a […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Medzinárodné požiadavky na označovanie obalov

V mnohých krajinách platia prísne predpisy týkajúce sa usmernení o separovaní a likvidácii, ktoré musia byť jasne viditeľne umiestnené na obaloch príslušných výrobkov. Recyklačné symboly ako pomôcka pre spotrebiteľov Na rozdiel od rôznych voliteľných, nepovinných symbolov udržateľnosti sú špecifické recyklačné značky, ako napríklad logo Triman s informáciami o triedení vo Francúzsku alebo poznámka o zneškodnení […]

Prečítajte si viac

Národná stránka

Webinár: Nové nariadenie EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR)

v súvislosti s návrhom nariadenia EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) očakávame dôležité zmeny, ktoré môžu vo vašej oblasti podnikania predstavovať určité výzvy. Zverejnený návrh nariadenia zahŕňa nové pravidlá pre výrobcov, predajcov a spotrebiteľov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť udržateľný a efektívny obeh zdrojov. Očakávame, že jednotlivé ustanovenia zasiahnu rôzne sektory hospodárstva, vrátane […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Získajte náskok pred konkurenciou – so spoločnosťou RecycleMe a Albertom

Albert pre vás komplexne a prehľadne sumarizuje najdôležitejšie témy uplynulých týždňov. Vznikajú nové požiadavky na označovanie obalov vo Francúzsku? Albert vám pošle aktuálne informácie. Sledujeme nový vývoj v oblasti udržateľného dizajnu obalov v EÚ? Dozviete sa to ako prví. Všetky informácie budete dostávať v pravidelných intervaloch priamo do vášho emailu. Ušetríte si zdĺhavé vyhľadávanie v […]

Prečítajte si viac