Uverejnené dňa 9. novembra 2022

Aktualizované dňa 17. novembra 2022

Národná stránka

rozhovor

Ekomodulácia nie je len formalita. Za ťažko recyklovateľný obal môže výrobca zaplatiť aj niekoľkonásobne viac

Čas čítania: 6 minúty, 36 sekúnd

Ekomodulácia, čiže ekonomický stimul v prospech vyššej recyklovateľnosti obalov, naberá aj na Slovensku čoraz zreteľnejšie kontúry. Ide o celoeurópsky model, ktorý členské štáty postupne implementujú na lokálnej úrovni. Ján Makovník, konateľ konzultačnej spoločnosti RecycleMe, radí: „Výrobcovia sa musia už dnes rozhodnúť, či sa začnú systematicky zaoberať vyššou recyklovateľnosťou obalov a vyťažia tak konkurenčnú výhodu v podobe pozitívnych ekonomických efektov. Tých, ktorí tak neurobia, dostihnú sankcie v podobe podstatného navýšenia poplatkov.”

V niektorých európskych krajinách, ktoré úspešne implementovali ekomoduláciu, sa už ukazujú jej priaznivé efekty. Ako vyzerá situácia na Slovensku? Čo čaká výrobcov v tomto smere?

Ján Makovník: Pre výrobcov je ekomodulácia obrovskou príležitosťou, ako prejsť na udržateľný prístup k výrobkom a obalom a ešte z toho získať aj finančné benefity a v konečnom dôsledku konkurenčnú výhodu. Konať však musia už teraz. Výrobcovia si na Slovensku svoje povinnosti v oblasti rozšírenej zodpovednosti plnia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV). Recyklačné poplatky, ktoré boli doteraz takmer konštantné a čiastočne regulované, budú po novom reflektovať mieru recyklovateľnosti jednotlivých druhov obalov. Zjednodušene povedané – za ľahko recyklovateľné obaly bude výrobca platiť výrazne menej, než za ťažko recyklovateľné obaly.

Podľa akých kritérií sa bude posudzovať recyklovateľnosť obalov?

Ide o pomerne komplexný proces, pri ktorom sa hodnotí druh použitého materiálu, koľko má vrstiev, obsah recyklátu, či ide o jednofarebný alebo viacfarebný materiál, či obal obsahuje viac druhov plastov a podobne. Ďalej vstupuje do hry triediteľnosť obalu, oddeliteľnosť jeho zložiek a existencia infraštruktúry na recykláciu. Na Slovensku je metodika ešte v príprave a naša spoločnosť je súčasťou pracovnej skupiny Ministerstva životného prostredia, ktorá sa venuje tejto problematike. V Nemecku zaviedli už v roku 2019 tzv. minimálny štandard recyklovateľnosti obalov, ktorý považujeme za veľmi efektívny a navrhujeme odraziť sa od neho aj pri príprave slovenského systému. Naši zákazníci navyše už dnes benefitujú z nášho know-how a nástrojov v oblasti určovania miery recyklovateľnosti obalov, ktorými naša skupina disponuje na medzinárodnej úrovni.

Aké sú to nástroje, ktoré na hodnotenie recyklovateľnosti obalov využívate?

Výrobca často nemá šancu sám obsiahnuť faktory, ktoré vstupujú do vyhodnotenia, aké skóre recyklovateľnosti jeho obal získa. Práve preto naša skupina vyvinula online nástroj na zhodnocovanie recyklovateľnosti obalov, ktorý v súčasnosti veľmi dobre funguje na nemeckom trhu a ktorý ponúkame pod značkou Circulate Easy. Na pozadí je komplexná metodika, užívateľ však vidí prívetivý formulár, do ktorého zadá parametre svojich obalov a získa základnú informáciu o tom, ako si jeho obaly v oblasti recyklácie vedú. Circulate Easy bude dostupný aj pre všetkých výrobcov na Slovensku v priebehu prvej polovice decembra.

Aké kroky by mali výrobcovia podniknúť, aby boli na ekomoduláciu dobre pripravení?

Výrobcovia by už teraz mali zhodnotiť súčasnú recyklovateľnosť svojich obalov a zvážiť, aké zmeny môžu implementovať v krátkodobom či strednodobom horizonte. Zmena obalu je technologicky aj časovo náročný proces, pri ktorom treba zohľadniť legislatívne požiadavky na jednotlivé druhy obalov. Tie sú v niektorých odvetviach, ako napríklad v potravinovom priemysle, veľmi prísne. Obal treba vnímať aj v kontexte lokálnej recyklačnej infraštruktúry. Je to komplexná problematika a je ideálne, ak sa výrobca poradí s partnerom, ktorý má v tejto oblasti skúsenosti. My našim zákazníkom poskytujeme komplexné poradenstvo v tejto oblasti a vieme ich nasmerovať k riešeniam, ktoré sú pre nich ekonomicky aj procesne najschodnejšie a prinesú efektívne výsledky. S niektorými výrobcami pracujeme na recyklovateľnosti ich obalov už niekoľko rokov a tí sú vďaka tomu už v tejto chvíli pripravení žať prvé prínosy.

Ako hodnotíte infraštruktúru odpadového hospodárstva a recyklačné kapacity na Slovensku?

Slovensko je krajina, v ktorej putuje ešte stále polovica odpadov na skládky. Hoci legislatíva po novom káže skládkovaný odpad najprv triediť, kapacity v tomto smere však žalostne chýbajú. Podobne je to v iných oblastiach, kde realita nekorešponduje s tým, aké ciele by sme mali napĺňať. My však vnímame infraštruktúru v celoeurópskom kontexte. Sme súčasťou medzinárodnej skupiny, zastrešujúcej viaceré spoločnosti pôsobiace v oblasti moderného obehového hospodárstva s pobočkami po celom svete. Vďaka tomu máme prístup k najmodernejšiemu know-how a nadnárodným partnerstvám. Zákazníkom tak vieme priniesť riešenia aj nad rámec lokálnych možností. Okrem iných spolupracujeme napríklad s partnerskou spoločnosťou Improve RPC, ktorá sa špecializuje na recyklačnú infraštruktúru, jej audit, prestavby a projektovanie nových zariadení, a to všetko s ohľadom na znižovanie uhlíkovej stopy.

Čo čaká výrobcov, ktorí ekomoduláciu nepodchytia včas?

Citeľné ekonomické dosahy na strane nákladov. Ak niekto dáva do obehu obaly predstavujúce vysokú záťaž pre životné prostredie, je nutné, aby do systému vniesol aj viac finančných prostriedkov na ich recykláciu. Tieto náklady sa budú musieť premietnuť do predajnej ceny výrobkov a ovplyvnia tak ich konkurencieschopnosť. Okrem toho vnímam aj nemalé reputačné riziko, ktorého hrozba sa môže zdať v súčasnosti malá, no z dlhodobého hľadiska môže mať devastačné účinky. Povedomie o ochrane životného prostredia rastie a najmä mladí ľudia vnímajú túto tému s veľkou vážnosťou. Výrobcovia by teda nemali podceňovať, že objem uvedomelých spotrebiteľov sa zvyšuje a tí sa pri svojich nákupných rozhodnutiach orientujú tým, do akej miery je výrobok a jeho obal udržateľný.

Aké priaznivé efekty od ekomodulácie očakávate a kedy budeme schopní vidieť prvé výsledky?

Ekomodulácia neprinesie ani rýchle, ani zázračné riešenia. Je to však veľmi dobrý, pozitívne stimulujúci systém a Slovensko stojí pred výzvou, ako ho vhodne implementovať. Občas sa stretneme s tým, že výrobcovia na Slovensku ho považujú za formalitu a myslia si, že to vyriešia len na papieri. To sa im však môže z dlhodobého pohľadu vypomstiť. Faktom je, že ľudstvo musí čeliť výzve nakladania s odpadom, ktorú podľa môjho názoru efektívne zvládneme len vďaka moderným technológiám a prechodu na obehové hospodárstvo. Určite nemôžeme očakávať, že v tomto smere prídu úľavy. Práve naopak. Tlak na udržateľnosť sa bude už len zvyšovať a tí, ktorí problematiku neberú v súčasnosti dostatočne vážne, budú potom už len naskakovať do rozbehnutého vlaku a plátať diery. Okrem toho sa v odpade skrýva obrovský surovinový potenciál a na trhu cítime, že dopyt po surovinách neustále dramaticky rastie. To všetko predstavuje pre výrobcov zaujímavé príležitosti. Tím expertov z našej spoločnosti výrobcom veľmi rád pomôže tieto príležitosti včas podchytiť.

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Nextrend uzatvára celý cyklus s RecycleMe

Spoločnosť Nextrend GmbH ako medzinárodný dodávateľ kúpeľňového zariadenia je subjektom, ktorého sa týka množstvo zákonných požiadaviek v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu (RZV). V záujme optimálneho zabezpečenia rozvoja distribúcie produktov Nextrend je nevyhnutné efektívne riadenie monitorovania a spracovania požiadaviek RZV. Spoločnosť má prostredníctvom RecycleMe a Reclay zabezpečenú komplexnú podporu v oblasti recyklácie, nakladania s odpadmi z obalov a […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Medzinárodné požiadavky na označovanie obalov

V mnohých krajinách platia prísne predpisy týkajúce sa usmernení o separovaní a likvidácii, ktoré musia byť jasne viditeľne umiestnené na obaloch príslušných výrobkov. Recyklačné symboly ako pomôcka pre spotrebiteľov Na rozdiel od rôznych voliteľných, nepovinných symbolov udržateľnosti sú špecifické recyklačné značky, ako napríklad logo Triman s informáciami o triedení vo Francúzsku alebo poznámka o zneškodnení […]

Prečítajte si viac

Národná stránka

Webinár: Nové nariadenie EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR)

v súvislosti s návrhom nariadenia EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) očakávame dôležité zmeny, ktoré môžu vo vašej oblasti podnikania predstavovať určité výzvy. Zverejnený návrh nariadenia zahŕňa nové pravidlá pre výrobcov, predajcov a spotrebiteľov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť udržateľný a efektívny obeh zdrojov. Očakávame, že jednotlivé ustanovenia zasiahnu rôzne sektory hospodárstva, vrátane […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Získajte náskok pred konkurenciou – so spoločnosťou RecycleMe a Albertom

Albert pre vás komplexne a prehľadne sumarizuje najdôležitejšie témy uplynulých týždňov. Vznikajú nové požiadavky na označovanie obalov vo Francúzsku? Albert vám pošle aktuálne informácie. Sledujeme nový vývoj v oblasti udržateľného dizajnu obalov v EÚ? Dozviete sa to ako prví. Všetky informácie budete dostávať v pravidelných intervaloch priamo do vášho emailu. Ušetríte si zdĺhavé vyhľadávanie v […]

Prečítajte si viac